Etiket Arşivleri: Pazarlama iletişiminde şöhret figürü

Pazarlama İletişiminde Şöhret Figürü

Doç. Dr. Mehmet TIĞLI Bu ki­ta­bı yaz­ma­ya gi­riş­me­min ilk ne­de­ni; her in­sa­nın ki­şi­sel ge­li­şi­min­de ai­le ve top­lu­mun ol­du­ğu ka­dar o bi­re­yin il­gi duy­du­ğu ba­zı şöh­ret­le­rin de rol oy­na­ya­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si­ne sa­hip ol­mam­dır. Be­ni bu ko­nu­da aka­de­mik bir şey­ler yaz­ma­ya iten ana ne­den ise; he­men he­men her in­sa­nı az çok et­ki­le­yen bu şöh­ret­le­ri ken­di alan­la­rı ha­ri­cin­de­ki bir […]