Hakan OKAY’IN EĞİTİM PROGRAMLARI

 1. STRL01-STRATEJİK LİDERLİK EĞİTİMİ

Süre: 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI

 

Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar koşulları ve artan tüketici beklentileri, işletmelerin kendilerini sürekli geliştirmeye ve iş yapış biçimlerini sürekli gözden geçirerek daha iyisini arama gayretinde olmalarını zorunlu kılmaktadır. 

 

Stratejik Yönetim anlayışı temelde üç ana hedefi gerçekleştirmek üzere işletmelerde uygulanan bir yönetim modelidir. Ortalamanın üzerinde kârlılık, sürdürülebilir rekabet avantajı ve gelecekte var olmak gibi ana hedeflerin alt başlıkları ise, stratejik iş birimlerinde verimliliğin artması, yenilikçi yaklaşım, iç ve dış müşteri memnuniyeti, pazar koşullarına göre yapılanma, işletmenin iş yapış veya üretim modeline göre organizasyon yapısının düzenlenmesi, proaktif kriz yönetimi ve toplam kalite yönetimine ulaşmak sayılabilir.

İşletme içinde yapılan üretimin ve işletme dışından sağlanan, depolama, lojistik, güvenlik ve benzer yan hizmetlerin “Tam Zamanında” (Just in Time) yönetimi sağlanmalıdır. Yani üretim için gerekli her türlü hammadde, yarı mamul, insan gücü veya benzer kaynakların, gerekli yere, gerektiği zamanda, gerektiği miktar ve gereken kalitede sağlanması verimlilik için şarttır.  Ayrıca “İç Müşteriler” dediğimiz, çalışanların mutluluğu ve sadakati sağlanarak, verimliliğin artması, hataların minimize edilmesi, deneyimlerin aktarılması da dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.

Bir departmanın çıktısı, başka bir departmanın girdisidir, bu nedenle bir işletmede sadece tek bir departmanın başarısı, tüm işletmenin başarısı işin yeterli değildir. Toplam iş kalitesine, verimliliğe, kârlılığa, müşteri memnuniyetine, marka ve işletme değeri artışına ulaşmak için, tüm departmanların uyumuna, işbirliğine ve birbirlerini tamamlamasına gereksinim vardır. 

Yöneticilerin stratejik yönetim anlayışı ile sadece çalışmış oldukları departmanlara değil, tüm işletmeye, hatta tedarik zinciri ve müşterileri de yönetebilme becerilerine sahip olması gerekmektedir.

 

 

Bu eğitim ile altın ve beyaz yakalı yöneticilere “Stratejik Yönetim” anlayışını öğretmek ve bunu uygulamalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

 

     EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • Stratejik Yönetimin Hedefleri
 • İşletmenin Misyonu Ve Vizyonu
 • İşletmenin Değerleri
 • İşletme Kaynakları
 • Organizasyon Yapıları Ve Proje Organizasyonları
 • GIG Ekonomi (Puzzle Busıness)
 • Mevcut Durum Analizi (Çevresel Faktörler – İç Ve Dış)
 • Rekabet Analizi
 • Bayi Ve Müşteri Analizi (Pareto Prensibi)
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Ve Lojistik (Ayrı Bir Eğitimdir, Genel Olarak Bir Bakış Açısı Sağlanmaktadır.)
 • MRP (Ayrı Bir Eğitimdir, Genel Olarak Bir Bakış Açısı Sağlanmaktadır.)
 • CRM (Ayrı Bir Eğitimdir, Genel Olarak Bir Bakış Açısı Sağlanmaktadır.)
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • İşletme Swot Analizi Ve Stratejik Yol Haritaları
 • Bdg Matrisine Göre Sib’lerin Değerlendirilmesi
 • Büyüme Stratejileri
 • Stratejik İş Birlikleri
 • Kriz Yönetimi
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yönetim Güç Kaynakları
 • Kaynak Bağımlılığı
 • Performans Yönetimi
 • İnovasyon

 

 1. LDR01- YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

Süre: 2 gün

EĞİTİMİN AMACI

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.

 

Bu nedenle, nasıl ki vücudumuzdaki hayatı fonksiyona sahip olan kalbimizi korumak için sağlıklı besleniyor, kontrole gidiyor, spor yapıyorsak, organizasyonların kalbi olan iş gören gücünün de olumsuz ve işletmenin aleyhine olabilecek davranışlardan uzaklaşmaları için bireysel performans ve motivasyonu en üst düzeyde tutacak, kariyer ve gelişim süreçlerine yön verecek, takım ruhunu aşılayabilecek ve aynı amaç için bir araya gelmelerini sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirmemiz gerekmektedir.

 

Bu eğitim sonunda, yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

“Şeffaf Dünya’da ve Modern Organizasyonlarda Liderlik”

 

 • Liderlik notunuz sınıfı geçmenizi sağlayacak mı?
 • Liderlik Davranışı
 • Liderlik Basamaklarında Yükselirken…
 • Liderlik Yetkinlikleri-Farklı yöneticiler, farklı sonuçlar
 • Yeterlilik
 • Karar ve Kararlılık
 • Kararlılık sınavı
 • Risk Almak
 • Dürüstlük ve Tutarlılık
 • Vizyonla gelişmek
 • Liderlerin Yönetimde Kullandıkları Güç Birimleri
 • Liderliği Geliştiren Kuramlar
 • Büyük Adam Kuramı
 • Özellikler Kuramı
 • Davranışsal Liderlik Kuramı
 • Postmodern Kuramlar
 • Hizmetkar Liderlik Kuramı
 • Yönetimde İlişkiler, Etkin İletişim ve İletişim Yönetimi
 • Lideri Kim, Nasıl Görüyor?
 • Konuşan Değil, Dinleyen Lider!
 • İyi Lider Enerji verir
 • Kurumun Kaderini Belirleyen Lider
 • Şeffaf Dünyada Otantik Liderlik
 • Yöneticilerde IQ, EQ, CQ
 • Liderin Takım Çantası
 • X ve Y kuşağını Birlikte Yönetmek
 • Etkin Liderlerle Krizi Aşmak
 • Etkin Liderin Zaman Yönetimi
 • Etkin Liderin Stres Yönetimi
 • Liderin Başarısızlık Nedenleri
 • İLT01- ÇALIŞANLAR İÇİN KURUM İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Organizasyon içindeki bütün hedef kitlelerin örneğin, üretim hattında çalışanlar, yöneticiler, idareciler ve benzerleri ile ilişki oluşturma ve bu ilişkiyi sürdürme anlamına gelen iç iletişim, çalışanların işlerine, arkadaşlarına veya şirkete yönelik tutum, davranış ve duyguları ve duyarlılıkları gibi para ile ölçülemeyen şeylerle ilgilidir. Çalışanlar “ne olup bittiği” konusuna dahil edilmezlerse kendilerini dışlanmış hissedeceklerdir ve organizasyonun içinde hissedilenler dış imaja yansıyacak ve organizasyon da bu imajı yansıtacaktır. Bu nedenlerle iyi yönetim için bir zorunluluk olan iç iletişim eğitiminin amacı;

*Çalışanların kültürlenmesi ya da kültür ve değerlerini içselleştirmelerini ve anlamalarını sağlamak,

*Kurumsal gelişmeler, haberler ve kurumda ne olup bittiği konusunda bilgilendirmeye hizmet etmek,

*Kurum çalışanlarının kaygı ve sorunlarını dinleme ve öğrenme yolunu sağlayabilmektir.

 

Bu eğitim ile kuruma aşağıdaki faydaların kazandırılması hedeflenmektedir:

 • Birlikte iş yapma için ortak fikir üretme becerisinin geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması,
 • Kurum içinde aksayan işlerde kimin, neyi, kime bildirileceği konusundaki engellerin aşılması, 
 • Biz bilincinin geliştirilmesinin sağlanması,
 • Olumlu ve Olumsuz Geribildirim konusunda teknik farkların fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Kurumun stresi yönetebilme başarısının arttırılmasıyla beraber, stres kaynaklı örgütte oluşabilecek performans düşüklüğünün en aza indirilmesi,
 • Kurumsal çatışmaların daha kısa zamanda ve kolay çözümlenebilmesi ve böylece çatışmaları çözmek için harcanan kurumsal zaman ve verim kaybının ortadan kaldırılması.

 

 

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Örgüt Kültürü nedir? Örgüt İklimi ve Önemi
 • Kurum İçi İletişim Dinamikleri
 • İç İletişim nedir? Kurum İçin Neden Önemlidir?
 • İş sonuçlarına, İş Süreçlerine ve Kurum Performansına Etkileri Nelerdir?
 • Departmanlar Arası Etkin İletişim ve Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi

 

 • İletişim Türleri ve Yöntemleri
 • Sözlü İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Telefonda İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Beden Dili ile İletişim
 • Yazılı İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

 • İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme
 • İletişime Engel Olan Unsurlar Nelerdir?
 • İletişim Çatışmalarını Yönetme Becerilerinin Geliştirilmesi.

 

 • Kendini Tanıma Penceresi ve Kişilik Profilleri
 • İletişim Profili Testi ve Kişilik Profilinin Belirlenmesi
 • 3 Dakika Testi

 

 • Kurum İçi İletişim Kanallarının Oluşturulması
 • Kurum İçi Protokol İletişimi
 • Takım Çalışması İletişimi
 • Toplantı İletişimi
 • Kriz İletişimi

 

 • Kurum İçi İletişimde Çatışma Yönetimi
 • Kurum İçi Çatışma ve Çatışma Süreci
 • Çatışma Sürecinde Davranış Biçimleri
 • Çatışmanın Nedenleri
 • Çatışma Yönetimi

 

 • Kurum İçi İletişimi Geliştirmeye Yönelik Öneriler

 

 

 1. EYY01- YÖNETİCİLER İÇİN EKİP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Ekip Yönetmek Bir Sanat Mıdır?

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için bireysel becerilerin artık tek başına problemleri çözemeyeceği gerçeği ile işletmeler daha küçük iş birimleri yani ekip çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

 

Ekip çalışması işletmelere daha yüksek verimlilik sağlamakta, emek maliyetini düşürmekte, personelin performansını, işletmeye olan sadakatini ve motivasyonunu arttırmaktadır. Ekip çalışmasının bu kazanımlarının yanında iyi yönetilemeyen ekiplerde bazı olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. Ekip kurulurken ortamın, kişilerin uygun olması ekiplerin hayatta kalabilmesi için yeterli değildir. Gruplaşmalar, özgün fikirlerin belirtilememesi, uygun ekip lideri olmaması gibi sıkıntılar zamanla ortaya çıkabilecek sıkıntılardır.

 

Bu eğitim ile ekiplerin performans artışlarının nasıl artarak artan şekilde sağlanabileceği, ekip motivasyonu ile ekip içindeki potansiyelin açığa çıkarılabilmesi, ekip içi iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 • Ekip ve Ekip Çalışması
 • Ekiplerin Bilgeliği
 • Ekipleri Anlamak
 • Ekiplere Direnç
 • Bir Ekip Olmak
 • Ekip Liderleri Ne Yaparlar Ne Yapmazlar?
 • Potansiyeli Açığa Çıkarmak
 • Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Etkisi
 • Ekip Dinamikleri
 • Ekip Motivasyonu
 • Ekip Bir Bütündür
 • Etkin Ekipler İçin Duygusal ve Kültürel Zekâ
 • Ekip Çalışmasında Holistik Bakışın Önemi
 • Ekip Çalışmasında Büyük Günahlar
 • Ekip İçin Uygun Toprağı  Kullanıyor musunuz?
 • Ekip Liderinin Sorumlulukları
 • Ekiplerin 5 İşlev Bozuklukları
 • Ekiplerde Çatışma Çözme
 • Genç ve Olgun Ekiplerde Olumlayıcı Sorgulama
 • Performans Ölçüyorsunuz Ya Ekip Performansı?
 • Türkiye’de Ekip Çalışmasında Zorluklar

 

 1. PY01- PERFORMANS YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

EĞİTİMİN AMACI

Çağımızın anahtar kavramları verimlilik ve hızdır ve bu iki kavram, kurumların ve bireylerin yetkinlik düzeylerini yukarı doğru zorlamaktadır. Örgütlerin en önemli ve değerli sermayesi olan insan kaynağı verimli kullanıldığı takdirde örgütlerin en önemli avantajı olabilmektedir. İş dünyasında özellikle de teknolojiye bağlı olarak meydana gelen gelişmeler ve ortaya çıkan yeni yaklaşımlar sebebiyle yöneticiler performans konusuna ayrıca önem vermektedirler.

 

Günümüz iş dünyasında rekabette öne çıkabilmenin ve başarıya ulaşabilmenin ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmenin yolunun değişimlere ayak uydurabilen ve dinamik bir yapıya sahip olmaktan geçtiğini fark eden örgütler, performans yönetim sistemi ile sadece geçmişte gösterilen performansın seviyesini ortaya çıkarmayı değil ayrıç kişi ve kurumların geleceğe yönelik performanslarını da belirlemeyi, uygun motivasyon ve yönlendirmelerle gelecekteki performanslarını proaktif bir yaklaşımla yükseltmeyi hedeflemektedir.

        Bu eğitim ile;

 • Yöneticiler ve çalışanlar açısından Performans Yönetim Sisteminden beklentilerin algılanması,
 • Doğru Performans planlamasının yapılmasının sağlanması
 • Performans Değerlendirmede yapılan hataların önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 • Performans Yönetim Sistemi
 • Performans Yönetim Sisteminin Amaçları
 • Performans Yönetim Sisteminin Yararları
 • Çalışanlar Açısından
 • Yöneticiler Açısından
 • Örgüt Açısından
 • Performansı Etkileyen Faktörler
 • Performans Yönetim Sisteminden Beklentiler
 • Yöneticilerin Beklentileri
 • Çalışanların Beklentileri
 • Performans Planlama ve Planlama Süreci
 • Stratejilerin ve faaliyetlerin planlarının hazırlanması
 • İş Analizi
 • Performans Değerlendirmede Kullanılacak Kriter ve Standartların Belirlenmesi
 • Değerlendiricilerin Belirlenmesi
 • Değerlendirme Zamanının Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme  Sisteminin Taşıması Gereken Özellikler
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirmede Değerlendiricinin Yaptığı Hatalar
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler
 • Performans Değerlendirmeye İlişkin Olumsuz Tutumlar ve Nedenleri

 

 1. PYGM01- PERAKENDE GİYİM MAĞAZACILIĞI EĞİTİMİ

Süre: 3 gün

EĞİTİMİN AMACI

Artan rekabet koşullarında perakende mağazaların rekabette avantaj sağlayabilmeleri ve fark yaratabilmeleri için etkin ve verimli bir şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle mağazacılığın en önemli unsuru olan insan kaynağının, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri bağlılığı, ekip yönetimi, mağaza atmosferi gibi soyut özellikleri iyi yönetebilmesi ve perakendecilere rekabet üstünlüğü sağlayabilecek pazarlama aracı olan mağaza imajını geliştirmesi önem arz etmektedir.

Bakmakla görmek arasındaki farkı bilen insan kaynağı, gerek iç müşteri gerekse dış müşterilerin bağlılığını sağlama noktasında farklılık yaratacaktır.

 Bu eğitim ile;

 • Perakendecilik sektörünün dinamikleri
 • Perakende satış yönetiminin incelikleri
 • Stok yönetiminin kilit noktaları
 • Teknoloji tabanlı pazarlama uygulamalarının mağaza içinde kullanımı konularında farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 • Perakendecilikte Ürün Yönetimi ve Fiyat Kararları
 • Perakende Mağazalarda Tutundurma
 • Perakendecilikte Tutundurma Karması
 • Perakendecilikte Tutundurma Etkinliklerinin İşlevleri
 • Perakendede Teknoloji Trendleri
 • Dünyada Başarılı Giyim Mağazacılığından Örnekler
 • Konuşan Mağaza
 • Mağaza Atmosferi
 • Mağazayı Görmek mi Yaşamak mı?
 • Mağaza Dışı Değişkenler
 • Mağaza İçi Değişkenler
 • Mağaza İçi Yerleşim Değişkenleri
 • Satın alma Noktası ve Dekorasyon Değişkenleri
 • İnsan Unsuru İle İlgili Değişkenler

 

 • Perakendecilikte Operasyon Yönetimi
 • Operasyon Yönetimi Kavramı
 • Mağazanın Genel Düzeni ve Büyüklüğü
 • Mağaza İçi Yerleşim
 • Personel Kaynağından Yararlanma
 • Stok Yönetimi
 • Mağaza Bakımı
 • Mağaza Güvenliği
 • Sezon / İndirim Dönemleri

 

 • Günümüz Mağazacılığında Satış Yönetimi
 • Müşteriler Kuşaklara mı Ayrıldı? X-Y-Z kuşağı Müşteriler ne bekliyor?
 • Müşteriler Hedonik Tüketir!
 • Müşteriyi Tanıma ve Seçme
 • Müşteri Karşılamada Yeni Yöntemler
 • İhtiyaçları Belirlemek İçin Müşteriyi Dinlemek
 • Satış Temsilcisinin Ürün Bilgisi Kavramı (Product Genious)
 • Ek Ürün ve Avantaj Sunma Yöntemleri (Sepeti büyütme)
 • Eşlik Etme ve Uğurlama Yöntemleri
 • Satış Sürecinde Uygulayabileceğiniz Psikolojik Tetikleyiciler
 • Müşteri Bağlılığı Yaratmada Kullanılan Araçlar
 • Müşteri Yaşam Döngüsü
 • CRM Kullanımı

 

 • Perakende Mağazacılıkta İletişim
 • İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi
 • İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi
 • Kişilik Penceremiz (Johari Penceresi)
 • Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri
 • Takım İçi İletişim ve Yapılması Gerekenler
 • Kişiler Arası İletişim (Ben dili – Sen dili)
 • İletişim Araçları ve Kanalları
 • Sözsüz İletişim ve Beden Dili Etkili Kulanabilme
 • Vücut – Yüz ifadeleri
 • Perakendecilikte Beden Dili
 • Sözlü İletişim
 • Diksiyon – Ses tonu – Vurgu
 • Geribildirimin Püf Noktaları

 

 • İmaj Hakkında Genel Kavramlar
 • Kişisel İmajın Temel Bileşenleri
 • Görünüş Konusunda Dikkat Edilecek Noktalar
 • Davranış-Konuşma
 • Görünüşünüzle-Davranışınızla-Konuşmanızla imajınızı yerle bir etmek isterseniz!
 • Poker Face nedir?
 • Genel Protokol ve Nezaket Kurallarına Bakış
 • Giyim-Karşılama-Tanışma
 • Kartvizit Verme veya Alma
 • Hediye Kültürü
 • Vedalaşma-Uğurlama

 

 • Mağazacılıkta Ekip Motivasyonu ve Performans İlişkisi (Sadece Mağaza Yöneticileri İçin)
 • İhtiyaçlar
 • Kişiliğin Motivasyon Üzerine Etkisi
 • Motivasyon Yöntemleri
 • Takım Motivasyonu
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Performans Yönetim Sisteminin Amaçları
 • Performans Yönetim Sisteminin Yararları
 • Çalışanlar Açısından
 • Yöneticiler Açısından
 • Örgüt Açısından
 • Performansı Etkileyen Faktörler
 • Performans Yönetim Sisteminden Beklentiler
 • Yöneticilerin Beklentileri
 • Çalışanların Beklentileri
 • Performans Planlama ve Planlama Süreci
 • Stratejilerin ve faaliyetlerin planlarının hazırlanması
 • İş Analizi
 • Performans Değerlendirmede Kullanılacak Kriter ve Standartların Belirlenmesi
 • Değerlendiricilerin Belirlenmesi
 • Değerlendirme Zamanının Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme  Sisteminin Taşıması Gereken Özellikler
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirmede Değerlendiricinin Yaptığı Hatalar
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler
 • Performans Değerlendirmeye İlişkin Olumsuz Tutumlar ve Nedenleri
 • Motivasyonun Performans Üzerindeki Etkisi

 

 

 

 

 1. STE01- SATIŞ EĞİTİMLERİ
 2. TEMEL SATIŞ EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Yeni başlayan ve az deneyimli satış temsilcilerinin “Kişisel Satış” konusunda bilmeleri gereken bazı kavramların detaylı ve örneklerle anlatımıdır. Bazı deneyimli satıcıların zaman içinde göz ardı ettikleri bu tekniklerin tekrar hatırlatılmasında ve gelişen dünyaya adapte olmalarını sağlamakta yardımcı olacak bu eğitim, satış sürecini kolaylaştıracağı gibi, satış kapama ve ek satış yapma becerilerini geliştirecektir. Eğitim interaktif bir şekilde, Role-playing ve uygulamalarla desteklenmiştir.  Bol örnek ve görsel içeren bir eğitim modülüdür.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Satışa Hazırlık
 • Etkili İletişim
 • Beden Dili
 • Satış Süreçleri
 • Müşteri Tipleri
 • Müşteri İhtiyacı Belirleme ve Onay
 • İtiraz Karşılama Teknikleri
 • Fiyatlama
 • Satış Kapama
 • Ek Satış
 • Sadık Müşteri Yaratma
 • Yeni Müşteriler
 • CRM ve Müşteri Takibi

 

 

 

 1. İLERİ SATIŞ EĞİTİMİ

      Süre: 1 gün

      EĞİTİMİN AMACI

Temel satış bilgisine sahip, satış şefleri, satış ekibi yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan bu eğitimin hedefi: Satış ekibinin verimliliğini arttırmak, doğru hedef ve satış tahminlerinin yapılmasını sağlamak, zamanı etkin kullanma düşüncesini geliştirmek, günlük ve süreli raporların oluşmasını ve takibini sağlamak, satış verilerini analitik değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek, müşteri bazında strateji geliştirmek ve değişen satış kavramlarını vurgulayarak, yeni trendlere uyumu sağlamaktır.

Bu eğitim, interaktif şekilde uygulanacak olup, sunum görsellerle ve tablolarla desteklenmiştir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Satış Kavramları ve Yeni Trendler
 • FMCG Ürünlerinde Satış
 • Hedeflendirme
 • Zaman Planlaması
 • Ziyaret Programı
 • Hedef Satış Noktalarının Tanımlanması
 • Rut Planlaması
 • Satış Tahmini Oluşturma (Forecast)
 • Penetrasyon
 • Tanzim ve Teşhir
 • Stok Takibi
 • Sell In – Sell Out Takibi
 • Sahada Aktivite Uygulamaları
 • Günlük Raporlar
 • Müşteri Analizi
 • Öncelik Belirleme
 • Satış Sonrası
 • İLERİ SATIŞ EĞİTİMİ – HİZMET veya ÜRÜN

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimin hedefi; satış ekibinin verimliliğini arttırmak, doğru hedef ve satış tahminlerinin yapılmasını sağlamak, zamanı etkin kullanma düşüncesini geliştirmek, günlük ve süreli raporların oluşmasını ve takibini sağlamak, satış verilerini analitik değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek, müşteri bazında strateji geliştirmek ve değişen satış kavramlarını vurgulayarak, yeni trendlere uyumu sağlamaktır.

Bu eğitim, interaktif şekilde uygulanacak olup, sunum, görseller ve tablolarla desteklenmiştir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Satış Kavramları ve Yeni Trendler
 • Hizmet veya Ürün Satışı
 • Hedeflendirme
 • Activity Grid
 • Time Table / Zaman Planı
 • Ziyaret Programı
 • Müşteri Analizi
 • Öncelik Belirleme
 • Satış Sonrası
 • Müşteri Yaşam Döngüsü ve Stratejiler
 • Müşteri Yaşam Boyu Değeri
 • Müşteri Kârlılığı
 • Motivasyon

 

 1.  UZMAN SATIŞ EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

İleri satış bilgisine sahip, satış şefleri, satış ekibi yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan bu eğitimin hedefi; satış, rekabet ve pazar verilerini değerlendirerek, satış kârlılığı, satış stratejisi oluşturma yeteneği sağlamak, risk ve eksik tarafları görmek, fırsatları değerlendirmek, distribütör ve bayilerin verimli çalışmalarını, satış hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, dağıtım kanalının ilk halkasından, son kullanıcıya kadar olan zincirin birbirini tetikleyerek çalışmasını sağlamaktır.

Uzun süreli planlama, ancak kısa vadede alınacak aksiyonların planlanması, iç ve dış müşterilerin uyum, koordinasyon ve iletişimini sağlamak, satış ekibi içindeki kademelerde çalışanların verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak için gerekli çalışmaların planlanması bu eğitimin kapsamındadır. 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Pazar Analizi
 • Rekabet Analizi
 • Satış Analizleri
 • Raporların Analizi
 • SWOT Analizi
 • Risk Yönetimi
 • Kanal veya Bayi Ağı Yönetimi
 • Rekabet Yönetimi
 • CRM Kullanımı
 • İnovasyon
 • Performans Kriterleri ve Değerlendirme
 • Satış Prim Sistemi
 • Stratejik Planlama

 

 

 

 1. PZL01- PAZARLAMA EĞİTİMLERİ 
 1. TEMEL PAZARLAMA EĞİTİMİ 

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Her satıcının veya pazarlamasının pazar ve pazarlama hakkındaki bilgilerini güçlendirmek gerekmektedir. Kurumsal müşteriler uzmanlık ve danışmanlık beklemektedirler. Fayda/Sonuç ilişkisinin ortaya konması müşterilerin ikna olmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle farkındalığı arttırmak ve bilgi donanımını destekleme amacı ile “Temel Pazarlama Kavramları”nın işlenmesinde fayda vardır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Pazarlama Nedir?
 • Satış ile Pazarlamanın Farkı Nedir?
 • Pazarlamanın Önemi
 • Pazarlamanın Gelişimi ve Yarını
 • Pazarlama Karması (P’ler ve C’ler)
 • Pazarlama Süreçleri
 • Pazarlama Planı
 • Activity Grid
 • Time Table
 • P.O.P. ve Görseller
 • Alternatif Pazarlama Çalışmaları
 • Alternatif Mecralar
 • Stratejik Planlama
 • İnovasyon

 

 

 

 

 1. İLERİ PAZARLAMA EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Temel pazarlama bilgisine sahip, ürün sorumluları, pazarlama yöneticileri, satış ekibi yöneticileri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan bu eğitimin hedefi; doğru pazar analizi yapabilmeyi sağlamak, hedef müşteri/tüketiciyi ve beklentilerini tespit etmek, pazara girme veya pazar payını arttırmak için yapılacak planları oluşturmak, stratejik ve analitik düşünce sergilenmesini sağlamaktır.

Ayrıca rekabette öne geçmek, inovatif yaklaşıma uygun strateji geliştirmek ve ürünün pazarda doğru konumlandırmasını yapmak bu eğitimin konuları arasındadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Pazar Araştırmaları
 • Araştırma Nasıl Kullanılır?
 • Stratejik Planlamada Araştırmanın Yeri
 • Araştırma Yöntemleri
 • SES Grupları ve Tüketici Segmentasyonu
 • Strateji ve İş Geliştirme
 • Çevre / Durum Analizi  
 • Firma Analizi
 • Rakip Analizi
 • Pazar Analizi
 • Tüketici / Trend Analizi
 • BDG Matrisi
 • Farklılaşma ve Rekabet Stratejileri
 • Konumlandırma Stratejileri

 

 

 

 

 1. UZMAN PAZARLAMA EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

İleri pazarlama bilgisine sahip, ürün sorumluları, pazarlama yöneticileri, satış ekibi yöneticileri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan bu eğitimin hedefi; pazar koşullarına uygun ürün/hizmet hazırlamak. Doğru fiyatlandırma ve kârlılık yapmak, “Time Table” formatında işlerin planlanması ve takibini sağlamak, ürün lansmanı sonrasında tutundurma faaliyetlerinin planlanması, iş ortağı, bayi, müşteri ve tüketici sadakati yaratmayı sağlamak, CRM kullanımı ve buna uygun pazarlama faaliyetlerinin planlanması da bu eğitimin kapsamındadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Ürün Yönetimi ve Fiyat Stratejileri
 • Ürün Tanımı ve Stratejisi
 • Ürün Geliştirme Süreci
 • Ürün Yaşam Eğrisi, Kârlılığı ve Yönetimi
 • Ürün Farklılaştırma
 • Sadık Müşteri / Tüketici Yaratma
 • Fiyat Stratejileri
 • Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler
 • İş Planı Hazırlama
 • Pazarlama Planı Hazırlama
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Nöro Pazarlama
 • Pazarlamada Yeni Kuramlar

 

 

 

 

 1. ZY01- ZAMAN YÖNETİMİ

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Zaman yönetimi günümüz çalışma dünyasının en önemli yetkinliklerinden biri haline gelmiştir. Eğitim programımızın en önemli amacı, bilinen zaman yönetimi ilkelerinin haricinde, katılımcıların karar verme unsurları ile çalıştıkları kurumun stratejileri arasında bağ kurmasını sağlamaktır. Günlük iş yaşamında önceliklendirme ile hedeflere en yüksek performans ve verimlilikte ulaşılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Enerjiyi Doğru Yere Odaklamak
 • Yaşamını Seç
 • Hayallerini Hedeflere Dönüştür
 • Zaman Hırsızları
 • Hayır Diyebilmek
 • Proaktif Davranışın Önemi
 • Zaman Yönetimindeki Sorunlarınızı Keşfedin
 • Etkin Zaman Yönetimi İçin Teknikler ve Öneriler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. STY01- STRES YÖNETİMİ

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, modern çalışma hayatının en olumsuz etmenlerinden biri strestir. Düşük verimlilik, kişiler arası olumsuz etkileşim gibi problemlerin kaynağında stres yatmaktadır.

Çalışanları ve dolayısıyla kurumu olumsuz yönde etkileyen stresle edilebilmesi için stresle başa çıkma yöntemlerinin bilinmesi gerekmektedir.

Bu eğitim ile çalışanlara kendi başına uygulayabilecekleri stresle başa çıkma yöntemleri, çevrelerindeki olay ve koşullarla etkileşimlerinde kullanabilecekleri yeni bakış açıları kazandırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Stres kavramı ve tanımı
 • Baskı ve stres arasındaki farklar
 • Stresin verimliliğe olan etkisi
 • Stresin beyin kimyasına etkileri
 • Stres farkındalığının kazandırılması
 • Gevşeme egzersizleri
 • Stres faktörlerinin belirlenmesi
 • Stres ve motivasyon
 • Stresin çalışma ortamına etkileri
 • Baskının pozitif etkisinden faydalanmak
 • Zaman yönetimi ile stresi azaltmak
 • Kişisel stresle başa çıkma stratejileri

 

 

 1. ÇY01- ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Çatışma, genellikle kaçınılması gereken bir durum olarak algılanır ancak kurum kültüründe yaşanan fikir çatışmaları iyi yönetildiği taktirde yararlı olabilir. Fikir ayrılıklarından doğan çatışmalar sayesinde konular çok daha iyi bir şekilde anlaşılır. Rekabetin artması sayesinde kurumlar almaları gereken kararları çok daha kısa bir süre halinde alabilmektedir. Alınan yanlış kararlar, her geçen gün kurumlara daha fazla bedel ödetmekte ve yöneticileri daha etkin kararlar almak zorunda bırakmaktadır. Farklı fikirlerden doğan bu çatışmaların iyi bir dengede yürütülmesi, çatışmaya rağmen ortak bir paydada birleşebilmek gibi konularda yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Çatışma kavramı
 • Çatışmayı Tanımlamak
  • Etiketlemeyin
  • Ayrım Yapmayın
  • Tanımı Daraltın
  • Duygu ve Davranışlarınızı Belirtin
 • Çatışmadan Kaçınmak
 • Çatışma Çözme Yaklaşımları
 • Çatışmayı Yönetmek
 • Doğuştan Çatışma Yönetme Uzmanı
 • Kişiler arası çatışmalar
 • Kişileri arası bakış açılarındaki farklar
 • Kurumsal kararlar nasıl verilmeli?

 

 1. TLS01- TELEFONDA SATIŞ EĞİTİMİ

Süre: 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlemekte olduğu günümüzde telefonda satış kavramı her geçen gün önemini artırmaktadır. Beden dili unsurlarından faydalanamadan, göz teması kurmadan telefonda ikna etme sürecini yönetmek zorlu bir çalışmadır.

Bu eğitim telefonda satış verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Telefon Görüşmesi Öncesi Hazırlık

 

Telefona Cevap Veren kişi siz misiniz?/ Telefon Eden Kişi Siz misiniz?

 • Telefonda Ses Tonunun Önemi
 • Telefonda Sesin Kullanımı
 • Telefonu Açarken
 • Sıra sizde
 • Müşterinin Dikkatini Çekmek
 • Dinleyici Olma Sanatı
 • Varsayım, En Büyük Düşmandır!
 • Telefonda Olumlu Tavır
 • Zihinsel Gerginlikten Kurtulmanın Yolları
 • Telefonda müşteriyi Beklemeye Almak ve Aktarmak
 • Not Almayı Unutmayın!

Telefonun Ucunda Kim Var?

 • İnsanlar Nasıl İletişim Kurar?
 • Farklılıklar Nereden Kaynaklanmaktadır?

Telefonda Karşılaşacağımız İnsan Tipleri

 • Uygulama(3 müşteri tipi konuşması)
 • Sıra sizde!

 

Telefonda Nabız Alma ve Uygun Şerbeti Bulma

 • Renkler ve Kişilikler
 • Sabırsızlar
 • Sakin ve Sabırlılar
 • Duygusallar

Uygulama

 • Kişilik Profil Testi

 

Bilgi Satışın Anahtarıdır

 • Güncel Bilgi
 • Ürün Bilgisi
 • Rakip Bilgisi
 • Müşteri Bilgisi

 

Telefonda Satış Yapmanın Kolay Yolu

 • İhtiyaçları Belirlemek
 • Fayda Cümlesi
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Satış Kapama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. EST01- ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Kurumsal hayatta pek çok çalışan ekip arkadaşlarına, üstlerine ya da müşterilerine sunum yapmak durumunda kalmaktadır. Topluluk önünde konuşmak ve bir düşünce ya da projeyi paylaşırken dikkat edilmesi gereken pek çok done bulunmaktadır. İyi bir anlatıcı olmak, kişinin sahip olduğu yetkinlikleri uygun anlatım teknikleri ile harmanlamayı gerektirmektedir.

 

Sunum öncesinde, sunum esnasında ve sunum sonrasında yapılması gereken çalışmaların öğrenilmesi, araç gereç hazırlama teknikleri ve etkili sunum becerilerinin katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Sunum öncesi hazırlıkları nasıl olmalı?
 • Sunum türleri nelerdir?
 • Sunum öncesi ortam hazırlığı nasıl olmalı?
 • Sunum araçlarının hazırlanması
 • Sunum içerisinde kullanılacak uygulama çalışmaları
 • Sunum teknikleri
 • Tanışma ve buz kırıcılar
 • Grup dinamikleri ve yönetme
 • Zor katılımcılar ile başa çıkma
 • Katılım sağlama
 • Açık uçlu soruların gücü

 

 

 

 

 

 1. SDSP01- STRATEJİK DÜŞÜNME VE PLANLAMA

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Bir işletmenin pazarda kalıcı olabilmesi için kendisini çok iyi tanıması ve analiz etmesi gerekmektedir. Ancak kendini tanıyan bir işletme eksikliklerinin ve hatalarının farkında olabilir. Tüm bu eksikliklerin giderilmesi ve işletmenin ayakta kalabilmesinin en önemli şartı geleceğinin öngörülebilir şekilde planlanmasıdır. Stratejik düşünce ve süreç planlaması işte tam bu noktada işletmelerin gereksinimlerine cevap vermektedir.

 

Stratejik düşünce ve planlama, işletmeyi bir bütün olarak değerleyerek, en yüksek yönetim seviyelerinde, sistematik olarak işletmenin ulaşmayı düşündüğü ana amaçlarının ürün- pazar yeteneklerinin ve bu amaçlara ulaşmak için işletme kaynaklarının elde edilmesi ve geliştirmesine ilişkin yazılı değerlemelerden ibarettir. Bu nedenle, stratejik planlama firmaya yön verici düşünceleri kapsamına almaktadır.

Yöneticiler, işletmelerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik; mevcut durumunu incelemesi, bilgi toplaması, analiz etmesi, yol ve yöntem belirleyerek bunları uygulama ve değerlendirme süreçlerinin bir bütünü olan stratejik planlama konusunda da başarılı, yeni stratejiler üretebilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar.

Bu eğitim ile;

 • Şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldırılması,
 • Şirketlerde ve kurumlarda stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya koyulması,
 • Stratejik planlamanın safhalarını ve yapılması gereken analizleri tanımlanması,
 • Strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlanması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Stratejik Yönetim Düşüncesi
 • Stratejik Düşünmenin Temelleri
 • Strateji Oluşturulması
 • Neden Önemlidir?
 • Stratejik Düşünmede Yapılan Hatalar
 • Stratejik Düşünme – Yaratıcı Gerilim
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Planlamanın Planlanması
 • Şirket Düzeyinde Stratejik Planlama
 • İşletme Düzeyinde Stratejik Planlama
 • Fonksiyonel Düzeyde Stratejik Planlama
 • Durum Analizi
 • Kaynak Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Çevre Analizi
 • Misyon, Vizyon, Değerler, Amaçlar ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Stratejilerin Belirlenmesi
 • Stratejik Planlamanın Uygulanması
 • Stratejik Planın Kontrolü ve Değerlendirilmesi
 • KOBİ’lerde Stratejik Planlama ve Önemi

 

 

 1. PRB01- PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

 

Yöneticiliğin mihenk taşı problem çözme yeteneğidir. Problemler yöneticinin işinin sürekli bir parçasıdır. Yöneticinin işi problemleri çözmektir; onun değeri bu işi ne kadar iyi yaptığı ile ölçülür.

 

Yöneticiler, yöneticilik faaliyetlerini aldıkları kararlar aracılığı ile yerine getirmektedirler. Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler içerisinde en kritik öneme sahip olanı problem çözme ve karar verme becerisidir. Dolayısıyla yöneticilerin problem çözme ve karar verme becerileri üzerine yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.

 

Bu nedenle yöneticinin problem çözme ve karar verme aşamasında yeteneğini geliştirmesi, problem çözmek için doğru adımları atabilmesi ve karar verme sorumluluğunun farkında olabilmesi gerekmektedir. Karar verme ve problem çözme sürecini sistematik bir yaklaşımla ele alınması ve sürecin farklı adımlarında kullanılabilecek etkin yöntemlerin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli tutum, bilgi ve beceriler kazanılmalıdır.

 

Bu eğitim ile;

 • Hem kişisel hem de grup içi problemi tanımlayabilme yeteneğinin artması,
 • Problemi çözme becerilerini geliştirebilmesi,
 • Kendisi için ulaşılabilir hedefler koyabilme ve bu doğrultuda uygun kararlar verebilme yeteneğini elde etmesi,
 • Kurumsal yapıda ve günlük hayatta karşılaşılabilecek sorunların sistematik bir yaklaşımla çözümüne ulaştırılabilmesi hedeflenmektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 • Problemi tanımak ve Çözmek
 • Problem Çözme Yeteneğimizi Geliştirmek
 • Problem Çözme Adımları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Karar Verme ve Kişilik Özellikleri
 • Karar mı Veriyorsunuz Problem mi Çözüyorsunuz?
 • Karar Verme ve Problem Çözme Arasındaki İlişki
 • Karar Gerektiren, Problemler mi Yoksa Karar Verilecek Fırsatlar mı?
 • Karar Verme ve Sorumluluk
 • Karar Vermeden Gereken Özellikler
 • Kişisel Değerler
 • Karar Verme Türleri
 • Karar Verme Teknikleri

 

 

BANKACILIK ÖZEL EĞİTİMLERİ

 1. BGP01- GİŞEDE MÜŞTERİ ODAKLILIK

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

 

Farklı kültürlerde, farklı demografik özelliklerde ve farklı beklentilerde olan müşterilerin beklentilerini karşılama noktasında sonuç odaklı çözümler sunabilmek için müşterinin doğru analiz edilmesi önem arz etmektedir.

            Bu eğitim ile katılımcıların;

 • Müşteri beklentileri,
 • Müşteri tatmini,
 • Müşteri tipleri,
 • Müşteri şikayetlerini çözme yolları
 • Müşteri sadakati sağlama yolları hakkında farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Müşteri Kimdir?
 • Müşterilerin Bankadan Beklentileri Nelerdir?
 • Müşteri Tiplerini Analiz Etme
 • Nabza Göre Şerbet Verme
 • Müşteriyi Karşılamanın İncelikleri
 • Bilgi ve Belge Paylaşımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • İşlem Gerçekleştirme
  • Form Doldurmayı Gerektiren İşlemler
  • Müşteriniz Sizi Bekletiyor mu?
  • Acil İşler mi Çıktı?
 • Gişede 3 Dakikada Satış
 • Yönlendirme
 • İtirazlar ve Şikayetlerin Yönetilmesi
 • Müşterileri Uğurlamanın İncelikleri

 

 

 1. BY01- BANKA YÖNETİCİLERİ İÇİN PROFESYONEL  

       İMAJ YÖNETİMİ ve KİŞİSEL MARKA OLMAK

Süre: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Günümüzde markalaşmak sadece kurumsal anlamda değil bireysel anlamda da önem kazanmaya başlamıştır.  Kişisel marka oluştururken doğru adımları atmak kişisel marka ömrünün uzun olabilmesi için en önemli noktadır.

Kişisel markalaşmada teknolojinin de gereklerini yerine getirmek ve teknolojinin sağladığı araçları doğru ve etkin kullanmak markalaşma sürecinde önemli bir nokta olmuştur.

Bu eğitim ile katılımcıların kendi markalarını oluşturmaları konusunda gerekli donanıma kavuşturulması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Kişisel Marka Nedir
 • Neden markalaşma sadece ürünlerle sınırlı değil kişiler için de geçerlidir?
 • Markalaşmanın Boyutları
  • McNally&Speak Modeli
  • 4D Markalaşma
 • Kişisel Markalaşma Stratejileri
  • Otantik Markalaşma Modeli (Authentic Personal Branding Model)
  • Ben Markasının Kodu (Brand Me Code)
 • 7 Aşamada Kişisel Marka Oluşturma
 • Kişisel Marka Sırrı: IQ-EQ
 • Kişisel Markalaşmada İknanın Önemi
 • Sosyal Medyada Kişisel Marka Olmak
 • Sosyal Medyayı Markalaşmada  Başarılı Bir Biçimde Kullanan Ünlülerden Örnekler